Povinně zvěřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Zřizovací listina

Zřizovací listina.pdf

2. Organizační struktura

Org_schema.pdf

3. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí ředitele

Ředitel rozhoduje v rámci správního řízení, tj. podle zákona č. 500/2004 Sb. v těchto případech:

a) přeřazení žáka do vyššího ročníku

b) povolení individuálního vzdělávacího plánu

c) přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole

d) přestupu

e) změně oboru vzdělávání

f) přerušení vzdělávání

g) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

h) podmíněném vyloučení a o vyloučení žáka ze školy

i) uznání dosaženého vzdělání

Odvolání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení je přípustné proti rozhodnutím ředitele vyjmenovaným v bodech a) – i). Odvolání se podává buď písemně u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (sekretariát ředitele SŠ) nebo s využitím poštovní přepravy.
Odvolání je třeba podat ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení rozhodnutí.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (ředitel SŠ), může o odvolání sám rozhodnout v rámci autoremedury, což znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (jestliže se netýká jiného účastníka řízení než odvolatele, nebo jestliže s tím souhlasí ostatní účastníci řízení).
Rozhodnutí vydané cestou autoremedury není rozhodnutím odvolacího orgánu, je rozhodnutím první instance, a je tedy možné podat i proti němu odvolání, a to sice
k odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Formuláře k podání odvolání jsou k dispozici na sekretariátě školy nebo je lze stáhnout i z webových stránek školy.

4 a) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů (ve smyslu § 175 až 183 zákona č. 500/2004 Sb.)

 • Veškeré písemně podané stížnosti, oznámení a podněty se soustřeďují na sekretariátu školy.

 • Tyto písemnosti postoupí sekretariát dle povahy věci nejvýše následující den vedoucímu zaměstnanci, do jehož působnosti podle organizačního řádu školy vyřízení předmětné záležitosti patří.

 • Písemnosti, kterými určený pracovník podává zprávu o vyřízení stížnosti, oznámení a podnětu, předkládá v termínu určeném zákonem č. 500/2004 Sb. k podpisu řediteli školy.

4 b) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Ústní žádost o poskytnutí informace vyřídí ústně pověření zaměstnanci, do jehož působnosti podle organizačního řádu školy vyřízení předmětné záležitosti patří.

 • Trvá-li žadatel na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemné formě.

 • Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.

 • Pověřený pracovník je povinen poskytnout jen takovou informaci, jež je faktickým údajem, který se týká otázky v působnosti ředitele SŠ, nikoliv komentář, názor nebo výklad právního předpisu apod.

5) Nejdůležitější předpisy:

Školský zákon:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020

Školní řád:

Školní řád.pdf

6) Sazebník za poskytování informací

Na úhradu nákladů spojených s vyhledáním a přípravou informací lze požadovat úhradu při splnění následujících podmínek:

 • ústní dotazy: bezplatně,

 • za informaci vyžadující vyhledání, resp. přípravu podkladů: za každou započatou půlhodinu 100,- Kč,

 • za fotokopii formátu A4 jednostranně: 2,- Kč,

 • za vystavení každého stejnopisu: 100,- Kč.

7) Výroční zpráva za rok 2022 v oblasti poskytování informací:

výroční zpráva přístup k informacím 22

Ing. Jan Hobža

ředitel skoly

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa