Aktuálně:

v médiích byla na konci srpna vyslovena možnost sloučení naší školy s jinou střední školou, pokud Jihomoravský kraj nenajde vhodného ředitele. Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že jsem byl Radou kraje jmenován ředitelem školy s účinností od 4.prosince. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kteří podepsali petici za naši záchranu nebo nás jinak podporovali. Tímto celou kauzu považuji za uzavřenou. Jako nový ředitel se zasadím o to, aby si škola dál držela vysokou úroveň a kvalitu a aby se i nadále rozvíjela tak, jak si žádá rychle se měnící doba. Těším se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Jan Hobža

ředitel školy

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 11. 1. 2019  (10:00 - 17:00hod)
sobota 12. 1. 2019  (9:00 - 13:00hod)Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

je státní škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola, založená v roce 1885, se svou více než stotřicetiletou tradicí v odborné přípravě a výchově studentů, patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole studuje okolo 500 žáků ve 20 třídách denní formy vzdělávání z širokého okolí Brna, od Svitavska na severu po Břeclavsko a Znojemsko na jihu Moravy. Absolventi naší školy se stali nejen vynikajícími odborníky ve stavitelství, v architektuře a v geodézii, ale i středoškolskými a vysokoškolskými učiteli.

Na naší škole se každý rok otevírá 5 tříd prvního ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání celkem pro 150 žáků, z toho 4 třídy oboru Stavebnictví se 120 žáky a 1 třída oboru Geodézie a katastr nemovitostí s 30 žáky. Další informace je možno také získat na Veletrhu středních škol v Brně, který se každoročně koná vždy v měsíci listopadu na brněnském výstavišti, při Dnech otevřených dveří, které se pořádají v budově školy v lednu, případně na telefonním čísle 533 446 120.

Naše škola poskytuje studentům střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma vzdělávání)

Žáci si mohou vybrat zaměření:

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (denní forma vzdělávání)

bez dalšího členění na jednotlivá zaměření.

Více o studijních oborech na naší škole »

Chcete-li se blíže seznámit s výukou oborů vzdělání Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí na naší škole a s uplatněním absolventů těchto oborů v praxi, podívejte se prosím na připojená krátká videa:

Stavebnictví: http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/3647M01
Geodézie a katastr nemovitostí:   http://www.infoabsolvent.cz/VideoObor/Video/3646M01

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálnětechnické podmínky pro výuku obou oborů vzdělání. Žáci mohou studovat jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Ve třídách oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zaveden i druhý cizí jazyk. Výuka odborných předmětů obou studijních oborů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. Škola má šest učeben výpočetní techniky s připojením k internetu, rýsovny, laboratoře a další odborné učebny. Výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Rozměry haly umožňují, aby v ní byly hrány košíková, odbíjená, házená, tenis, sálová kopaná, nohejbal, florbal, korfbal. V objektu školy je tělocvična vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, pěti stoly na stolní tenis, brankami na florbal a posilovna vybavená množstvím posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. Na dvoře školy je sportovní hřiště s umělým povrchem (hřiště pro odbíjenou). Sportovní areál školy mohou žáci využívat i po vyučování, stejně jako učebny s internetem.

Od školního roku 2001/2002 se naše škola zařadila do celoevropského vzdělávacího programu „Socrates – Comenius“, což v praxi znamená spolupráci vybraných tříd a žáků se školami obdobného zaměření v Polsku a Finsku, v Itálii a Turecku. Spolupráce na projektu byla ukončena v roce 2009.

Obědy pro žáky školy jsou vydávány ve školní jídelně. V budově školy je rovněž kantýna. Prodávají se v ní potraviny, výrobky studené kuchyně a nealkoholické nápoje. Sortiment kantýny doplňují prodejní automaty teplých a studených nápojů, cukrovinek a baget.

Naše škola nemá vlastní domov mládeže. K celotýdennímu ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.

Protože je SPŠ stavební v Brně zařazena do sítě státních škol, neplatí její žáci školné.