Obory vzdělávání na naší škole

Na naší škole se vyučují následující obory a zaměření:

OborZaměření 
Stavebnictví 36-47-M/01
Pozemní stavbyS
Rekonstrukce staveb a architekturaR
Inženýrské stavby: 
 Dopravní stavbyD
 Vodohospodářské stavbyV
Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01
Geodézie a katastr nemovitostíG

Pro více informací o jednotlivých oborech a zaměřeních klikněte na název požadovaného oboru či zaměření výše, nebo použijte podmenu.

Přihláška ke studiu se podává do oboru vzdělání (Stavebnictví nebo Geodézie a katastr nemovitostí), nikoli do zaměření oboru vzdělání (obor Stavebnictví má více zaměření). Pokud má však uchazeč o svém zaměření v oboru Stavebnictví již určitou představu, je vhodné v přihlášce současně s oborem vzdělání uvést i zaměření oboru, nejlépe více zaměření v pořadí podle zájmu budoucího žáka (např.:  obor Stavebnictví – zaměření 1. Pozemní stavby, 2. Dopravní stavby apod.). Přestože mají všechna zaměření oboru Stavebnictví v prvních dvou ročnících společný učební plán (žáci se specializují od 3.ročníku), je z pedagogického i z organizačního hlediska vhodné, aby byli žáci rozděleni do tříd podle jednotlivých zaměření již od prvního ročníku (proto je vhodné uvést zaměření už v přihlášce). I když je rozhodnutí ředitele o přijetí vázáno na obor vzdělání, nikoli na jeho zaměření, pokusíme se podle možností naší školy (zájmu žáků, počtu žáků ve třídách, složení pedagogického sboru, technického a prostorového vybavení školy atd.) zájmu uchazeče o budoucí zaměření vyhovět.
Více informací o přihlášce ke studiu a jak ji vyplnit »

Uplatnění absolventů

O absolventy obou oborů a všech zaměření SPŠ stavební v Brně je na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Naše škola pravidelně vyřizuje požadavky řady projekčních i dodavatelských firem na naše absolventy pro obsazení kvalifikovaných funkcí. Za všechny jmenujme např. Dopravní a inženýrské stavitelství, spol. s r.o. Brno, Správa a údržba silnic JmK, Průmyslové stavby Brno a řadu dalších menších firem. S žádostí o mladé projektanty se na nás každoročně obrací akciová společnost Kovoprojekta Brno.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa