Obor Geodézie a katastr nemovitostí

Toto zaměření poskytne žákům základní technické znalosti a odborné dovednosti v těchto oblastech:

  • tvorba map pro projektování pozemních staveb, dopravních staveb a vodních děl, map pro evidenci vlastnictví pozemků a staveb, map pro revitalizaci krajiny a map pro dokumentaci skutečného provedení pozemních staveb a podzemních a nadzemních vedení
  • právní vztahy k nemovitostem a katastr nemovitostí zabývající se náležitostmi právních listin při převodech nemovitostí, zápisem staveb a pozemků do katastru nemovitostí, tvorbou geometrických plánů souvisejících se změnami v obsahu katastrální mapy a vytyčováním hranic pozemků
  • inženýrská geodézie, která obsahuje vytyčování staveb podle projektové dokumentace, sledování deformací a posunů staveb, práce spojené s terénními úpravami, vytvářením stavební dokumentace budov a historických objektů, práce spojené s měřením v podzemí při těžbě nerostů, práce pro výstavbu tunelů a mostů, práce související se strojírenstvím a jeřábovými dráhami  
  • fotogrammetrie a dálkový průzkum Země zabývající se tvorbou map z leteckých nebo pozemních snímků, map znázorňujících účelové informace pro zemědělství, lesnictví a vodohospodářství a družicový dálkový průzkum poskytující informace o Zemi a jevech na ní. Fotogrammetrie slouží též pro vytváření dokumentace stavebních objektů, stavební informační modelování BIM a sledování změn staveb.
  • určování polohy technologií GNSS (GPS) pro zobrazení předmětů na zemském povrchu, pro vytyčování staveb a pro vytváření polohových a výškových základů, na které navazují další geodetická měření
  • geografické informační systémy (GIS) zabývající se tvorbou informací o předmětech a  jevech, formou znázornění a rozlišení těchto jevů. GIS soustředí historické informace, informace v reálném čase a statistiku jevů včetně prognóz. Jsou šířeny veřejnými sítěmi pro využití v jednotlivých rezortech v požadovaném obsahu.

Uplatnění absolventů

V praxi naleznou absolventi oboru geodézie uplatnění při měřických, výpočetních a zobrazovacích pracích pro tvorbu podkladů pro projektovou činnost, katastrálních a účelových map, při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, při vedení katastru nemovitostí na katastrálních úřadech a pracovištích, ve velkých geodetických firmách i v malých projekčních a zeměměřických kancelářích. Uplatní se na kartografických a fotogrammetrických pracovištích i na pracovištích, kde se vytvářejí informační systémy měst a správců inženýrských sítí. Jsou zaměstnáváni též ve státní správě, u advokátních kanceláří a realitních kanceláří a v odvětvích, která se vztahují k nemovitostem a právním úkonům s nimi. Absolventi se uplatní také přímo ve stavebních firmách, kde vytyčují stavby a sleduji jejich skutečnou realizaci. Pracovní tým vytvářejí dvě až tři osoby, polovina prací se uskutečňuje v terénu, přeprava je nejčastěji osobním vozidlem a pří sběru a zpracování dat se používají nejmodernější měřící a počítačová vybavení. Absolventi mohou získat živnostenské oprávnění, pokračovat ve studiu na vysoké škole a následně se stát osobami oprávněnými pro ověřování výsledků geodetické činnosti, odpovědnými geodety.

Novinky z června 2023:  Naše škola se nově stala přidruženým členem Asociace podnikatelů v geomatice.  APG je nepolitické profesní uskupení podnikatelů působících v geomatice a pozemkových úpravách. Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM). Od této spolupráce si slibujeme více příležitostí pro komunikaci s odbornými geodetickými spiolečnostmi, ale také posílení propagace oboru zeměměřictví, což by mělo zvýšit zájem uchazečů o studium tohoto studijního oboru.

Odpovědi ze soutěže na Den otevřených dveří 2024

Tajenka z křížovky: Staň se geodetem z Kudelky

Místa z ortofotomap:

A Jaderná elektrárna Dukovany
B vodní nádrž Dalešice
C letiště Náměšť nad Oslavou, resp. Sedlec
D Státní zámek Lednice
E Radhošť (nápovědy: Pustevny a Radegast), Beskydy

 

 

 

 

Video popisující život geodetů na stavební průmyslovce v Brně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace se základními informacemi 

Prohlédněte si prezentaci oboru ve formátu pdf.

 

Krátký film o praxi a životě geodeta

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa