Provozní řád školní jídelny

Vychází z vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování a vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

  1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech zůstává v provozu dle rozhodnutí ředitele školy. Stravování v době nemoci je možné pouze za plnou úhradu ceny obědu včetně režijních nákladů, tj. věcné i osobní režie (vyhláška 107/2005 Sb.). V první den nemoci se poplatek za stravování nemění. Oběd může být vyzvednut do jídlonosiče v době výdeje obědů. V dalších dnech nepřítomnosti je strávník povinen obědy odhlásit (zákon č. 561/2004 Sb.,§119). Nevyzvednutá strava v tomto případě propadá.

  1. Obědy se vydávají v době od 10,30 do 13,10 hodin. Žáci se při vstupu do školní jídelny řídí pokyny pedagogického dozoru, pracovníků školní jídelny a jednotlivými body řádu školní jídelny. Výše stravného se stanovuje dle platných předpisů.

  1. V době výdeje stravy musí žáci dodržovat rozpis výdeje stravy pro jednotlivé třídy stanovený ředitelstvím školy.

  1. Při odběru stravy se prokáží optickou kartou nebo čipem. Menu se skládá z polévky, hlavního jídla, doplňku (salát, dezert, ovoce), nápoj. Menu se musí odebrat celé. Oběd nelze rozdělit na dva časové úseky.

  1. Strávníci se chovají ohleduplně, dodržují hygienická pravidla a zásady slušného stolování. Použité nádobí odkládají u sběrného okénka pro použité nádobí. Po ukončení konzumace opustí školní jídelnu (uvolní místo pro další strávníky)

  1. Žáci bez objednané stravy se v době výdeje nezdržují v jídelně.

  2. Strávník má právo na jeden oběd.

  3. Zaměstnanci mají nárok na odebrání obědů ve školní jídelně pouze v ty dny, kdy odpracují na pracovišti minimálně 3 hodiny

  4. Obědy se přihlašují a odhlašují na stránkách školy www.spsstavbrno.cz nejpozději do 9:59 na den následující.

  5. Platba za obědy je prováděna na účet školy, každý žák i zaměstnance má přidělen svůj variabilní a specifický symbol, který při platbě uvede. Při objednávání obědů musí být na účtu strávníka dostatečný kredit, jinak není objednávka umožněna.

V Brně dne 1. 9. 2021

Ing. Jan Hobža (ředitel školy), Ing. Martina Zlatníková (ekonomka)

Jídlo odebíráme od prima-jidelna.cz

Cena stravného pro žáky je 40 Kč

Kontakt do kuchyně tel : 533 446 161

email snablova@spsstavbrno.cz ; valnickova@spsstavbrno.cz

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa