STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební
Brno, o.s. (dále jen sdružení).
2) Sídlo sdružení: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno.
3) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 2
Cíle činnosti sdružení
Základním cíle sdružení jsou zejména tyto:
1) ochrana zájmů studentů a rodičů studentů Střední průmyslové školy stavební, Kudelova
1855/8, 602 00 Brno (dále jen „škola“);
2) sdružování rodičů studentů, přátel, podporovatelů a sponzorů školy, vzájemná koordinace
výchovného působení rodiny a školy na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi
rodiči studentů a zástupci a představiteli školy;
3) aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání
a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž
předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí;
4) zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí
školy a modernizace výuky;
5) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů školy;
6) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury;
7) rozvoj občanské společnosti.
Článek 3
Členství a členský příspěvek
1) Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli sdružení
a chce působit v jeho rámci.
2) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.
3) Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku
b) oznámením člena sdružení o ukončení členství
c) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov sdružení; o vyloučení rozhodne valné shromáždění
d) zánikem sdružení.
4) Každý člen sdružení má právo podílet se na činnosti sdružení, účastnit se, vystupovat
a hlasovat na valném shromáždění, vyjadřovat se k činnosti sdružení, k činnosti výboru
a k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení a výboru a být informován o činnosti sdružení.
5) Každý člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit
členský příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími výboru sdružení.
6) Výši ročního členského příspěvku určuje výbor sdružení. Členský příspěvek je vždy
stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen sdružení může dobrovolně uhradit
členský příspěvek vyšší.
7) Pokud člen sdružení neuhradí členský příspěvek do 31. prosince, ztrácí práva, která mu
z řádného členství vyplývají a není nadále evidován jako řádný člen sdružení.
8) Kterýkoliv člen sdružení může ze sociálních příp. jiných závažných důvodů požádat
o snížení resp. prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhoduje předseda nebo místopředseda výboru na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu výboru. Není-li žadateli sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti,
má se za to, že prominutí resp. snížení příspěvku je odsouhlaseno.
Článek 4
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou výbor, předsednictvo a valné shromáždění.
Článek 5
Výbor
1) Výbor je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud
není v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou
ročně.
2) Výbor sestává z volených zástupců tříd školy. Volba ve třídách probíhá aklamací tak,
že všichni členové sdružení v příslušné třídě zvolí jednoho zástupce. Zástupci třídy pak
ve výboru reprezentují názory a vůli všech členů sdružení, kteří je zvolili.
3) Zástupcem může být v příslušné třídě zvolen pouze člen sdružení. Pokud členové sdružení v příslušné třídě své zástupce neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné pozice po
celou dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu zástupce třídy platí, že volba je platná,
pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomná na schůzi příslušné třídy.
4) Každý zástupce přítomný na jednání výboru má při rozhodování jeden hlas.
5) Výbor volí ze svého středu předsedu a případně místopředsedu. Funkční období předsedy
a místopředsedy je zpravidla tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového
předsedy resp. místopředsedy. Opětovná volba je možná.
6) Jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda výboru. Na žádost třetiny členů výboru je předseda nebo místopředseda výboru povinen svolat výbor do 21 dnů ode dne doručení žádosti. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům výboru poštou, faxem nebo
elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu,
kterou člen výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se pozvánka považuje za doručenou.
7) Výbor sdružení je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor sdružení rozhoduje o záležitostech uvedených v pozvánce nadpoloviční
většinou přítomných členů. Pro schválení usnesení o záležitostech neuvedených v pozvánce je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru a zároveň alespoň
2/3 většiny členů výboru přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy výboru sdružení.
8) V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda či místopředseda iniciovat
elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze členové výboru. Návrh
je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Za regulérnost
hlasování odpovídá předseda.
9) Výboru přísluší zejména:
a) rozhodovat jménem členů sdružení o činnosti a aktivitách sdružení v souladu s jeho
cíli;
b) rozhodovat o výši členského příspěvku;
c) volit předsedu a místopředsedu výboru a další 3 členy předsednictva;
d) pomáhat členům sdružení při řešení jejich problémů souvisejících s cílem sdružení;
e) řádně hospodařit s majetkem sdružení a předkládat členům sdružení zprávu o hospodaření sdružení s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků sdružení;
f) schvalovat rozpočet na další rok a závěrečnou zprávu o hospodaření sdružení;
g) jmenovat likvidátora v případě zániku sdružení;
h) rozhodovat o změně stanov a jednat v souladu se stanovami;
i) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy sdružení a takovým sporům předcházet.
10) Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo
místopředseda výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje
všem členům výboru. Doručení je možno provést poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou člen výboru
uvedl do seznamu adres vedeného určeným členem výboru, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky školy a jsou tak přístupné k nahlédnutí
každému členu sdružení. Každý člen sdružení může požádat o zaslání zápisu poštou, faxem nebo elektronickou poštou na jím určenou adresu.
Článek 6
Předsednictvo
1) Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení a tvoří ho předseda, místopředseda a další
tři členové výboru. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2) Předsednictvu přísluší zejména:
a) realizovat činnost sdružení dle schváleného rozpočtu;
b) rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;
c) zajišťovat organizaci provozních záležitostí sdružení jako samostatné právnické osoby
včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání.
Článek 7
Valné shromáždění
1) Na žádost minimálně 25% všech členů sdružení nebo na základě jednomyslného rozhodnutí výboru svolá předseda nebo místopředseda výboru valné shromáždění, na kterém
mají právo účasti a hlasování všichni členové sdružení. Předseda výboru či jím pověřený
člen sdružení je povinen zorganizovat valné shromáždění do 40 dnů od podání žádosti o
svolání. Schůze valného shromáždění se vždy účastní předseda nebo místopředseda výboru.
2) Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
sdružení. Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
3) Valné shromáždění může rozhodovat o všech záležitostech sdružení, včetně záležitostí,
které jsou těmito stanovami svěřeny do kompetence ostatních orgánů sdružení.
4) Ze schůze valného shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel
a předseda nebo místopředseda výboru. Do zápisu z valného shromáždění může nahlédnout a pořídit si z něj kopii každý člen sdružení.
Článek 8
Statutární orgán
Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda, pokud byl zvolen, kteří zastupují
sdružení ve všech věcech navenek. Při jednání za sdružení je každý z nich oprávněn jednat
samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
sdružení připojí předseda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce.
Článek 9
Majetek a zásady hospodaření
1) Sdružení jako česká právnická osoba je oprávněno v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
2) Sdružení získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
a) z členských příspěvků;
b) z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí;
c) z dalších vlastních projektů a aktivit sdružení;
d) z úroků.
3) Prostředky sdružení jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho cílů a v souladu s cíli
sdružení.
4) Za řádné hospodaření s majetkem sdružení odpovídá ostatním členům sdružení předsednictvo. Zpráva o hospodaření sdružení je každému členu přístupná a každý člen sdružení si může na vyžádání pořídit kopii.
5) Majetek sdružení je členy a orgány sdružení spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok výborem.
Článek 10
Zánik sdružení
1) Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním;
b) sloučením s jiným sdružením;
c) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
2) Zánik nastane výmazem sdružení z veřejného rejstříku.
3) Před zánikem sdružení se provede jeho likvidace, pokud celé jmění sdružení nepřechází
na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně
použijí ustanovení o likvidaci obchodních společností.
4) Před rozhodnutím o likvidaci sdružení rozhodne výbor o naložení s majetkem sdružení
v souladu s cíli sdružení, zejména podle čl. 2 písm. d).
Článek 11
Závěrečná a přechodná ustanovení
Tyto stanovy budou přijaty členskou schůzí 4.11.2014 a nahradí stanovy Sdružení rodičů
a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, Kudelova 1855/8, 662 51 Brno,
registrované ke dni 1.11.2010.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
V období od účinnosti těchto stanov do volby nových orgánů dle těchto stanov řídí činnost
sdružení dosavadní výbor.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa