Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

II. kolo  přijímacího  řízení  pro  školní  rok  2018/2019

Počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 20
36-47-M/01 Stavebnictví 0

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý uchazeč, podává přihlášku řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, do 23. května 2018 (obor Geodézie a katastr nemovitostí). Přihlášku lze doručit doporučenou poštou, případně osobně. Zákonný zástupce odpovídá také za to, že k přihlášce jsou doloženy všechny potřebné doklady pro přijímací řízení a bodové hodnocení, zejména vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a diplomy ze soutěží ověřené základní školou.

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, stanovil ředitel Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace níže uvedená kritéria pro II. kolo přijímacího řízení denní formy oboru vzdělávání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí.

Kritéria  pro II. kolo  přijímacího  řízení

Obecná ustanovení

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí v bodovém hodnocení výsledků předchozího vzdělávání. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně podle počtu získaných bodů. Nejlepší uchazeč může dosáhnout 33 bodů, nejslabší dosáhne součtu nejmenšího. Uchazeči budou přijati bez povinnosti konat přijímací zkoušku v pořadí podle počtu získaných bodů do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

Bodové hodnocení výsledků předchozího vzdělávání

Celkový počet bodů uchazeče je dán součtem bodového hodnocení znalostí uchazeče vyjádřených klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a bodového hodnocení dalších skutečností (podle § 60d odst. 1 písm. a) a d) školského zákona). Hodnocení schopností a vědomostí žáků na základní škole bude bodováno podle vzorce, který byl sestaven tak, aby zohlednil vývoj hodnocení žáka v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy i známky z předmětů důležitých pro další studium na střední škole technického zaměření.
výsledné hodnocení ∑ = a + 1,5.b + 2.c +d + e + f + g + h + i
Ve vzorci je:
a    bodové hodnocení průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku,
b    bodové hodnocení průměrného prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku,
c    bodové hodnocení průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku.
Bodové hodnocení průměrného prospěchu se vypočte jako rozdíl čísla 5 a průměrného prospěchu. Příklad výpočtu: průměrný prospěch 1,50 v 1. pololetí 9. ročníku je hodnocen (5 – 1,50).2 = 7,00 bodu.
d    bodové hodnocení prospěchu z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku,
e    bodové hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku,
f    bodové hodnocení prospěchu z fyziky v 1. pololetí 9. ročníku.
Klasifikační stupeň výborný je hodnocen 4 body, chvalitebný 3 body, ….. , dostatečný 1 bodem. U matematiky, rozhodujícího předmětu pro další studium na střední škole technického zaměření, byl klasifikační stupeň výborný hodnocen 5 body, chvalitebný 3 body, dobrý 1 bodem.
g    záporné body za hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku
(stupeň dostatečný = - 3 body, stupeň nedostatečný = - 5 bodů)
h    záporné body za snížené stupně z chování v 1. pololetí 9. ročníku (snížený stupeň = - 1 bod),
i    body za umístění v předmětové olympiádě v 8. a v 9. ročníku základní školy, sportovní úspěchy na krajské nebo republikové úrovni (uchazeč může získat max. 2 body).
2 body za 1. – 5. místo v krajském kole předmětové olympiády,
1,5 bodu za 1. – 5. místo v okresním kole předmětové olympiády,
1 bod za 1. – 5. místo ve školním kole předmětové olympiády, sportovní úspěchy na krajské nebo republikové úrovni.

Body za účast v olympiádě však mohou být uděleny pouze v případě, že je v přihlášce ke vzdělávání uvedeno a doloženo konkrétní umístění žáka, např. kopií diplomu ze soutěže. Je také třeba, aby kopii diplomu ověřila razítkem a podpisem základní škola.

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku, poté průměrný prospěch z matematiky za poslední tři hodnocená období. Pokud by došlo k rovnosti bodů i u tohoto kritéria, rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku, následně lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku, v 1.pololetí 8. ročníku, případně obdobné hodnocení prospěchu jako u matematiky z předmětu český jazyk a fyzika.

 

 

V Brně 16. 5. 2018

Mgr. Oldřich Semík
zástupce ředitele školy