ZÁKLADNÍ  INFORMACE  K  I. KOLU  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ (šk. rok 2019/2020)

1)    Přihláška ke vzdělávání
Uchazeč může v I. kole přijímacího řízení podat nejvýše dvě přihlášky do 1. ročníku denní formy oborů vzdělání. Není omezen počet přihlášek na jednu školu - v rámci jedné střední školy a jednoho kola přijímacího řízení však musí jít o různé obory vzdělání.
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý uchazeč, podává přihlášku řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, do 1. března 2019. Přihlášku lze doručit doporučenou poštou, případně osobně. Zákonný zástupce odpovídá také za to, že k přihlášce jsou doloženy všechny potřebné doklady pro přijímací řízení a bodové hodnocení, zejména vyjádření školského poradenského zařízení v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a diplomy ze soutěží ověřené základní školou.
Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci „Přihláška ke vzdělávání“.

2)    Kritéria I. kola přijímacího řízení
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů následující skutečnosti:
a)    znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a
c)    výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci „Kritéria I. kola přijímacího řízení“.

3)    Přijímací zkoušky v I. kole přijímacího řízení
Jednotné přijímací zkoušky v I. kole se budou konat v termínech: 12. a 15. dubna 2019. Pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín zašle ředitel školy uchazeči nejméně 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. V pozvánce budou uvedeny informace o požadavcích na tyto zkoušky a kritéria přijímacího řízení.

4)    Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek z CERMATu a oznámí výsledky přijímacího řízení nejpozději 30. dubna 2019 ve vestibulu školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pořadí uchazečů s uvedením výsledku hodnocení přijímacího řízení u každého uchazeče a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam musí být oběma způsoby zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění a také poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí bude zákonným zástupcům uchazeče předáno při odevzdání zápisového lístku.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů se oznamuje výsledek přijímacího řízení předáním či doručením písemného rozhodnutí do vlastních rukou. V případě, že rozhodnutí o nepřijetí nelze doručit, je rozhodnutí uloženo u provozovatele poštovních služeb po dobu pěti pracovních dnů. Pak je považováno za doručené.

5)    Zápisový lístek
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ho odevzdá řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdá, zanikají právní účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Na jeho místo lze v přijímacím řízení přijmout jiného uchazeče.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na jinou školu na základě odvolání.

6)    Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Ředitel školy je povinen vyhovět ve správním řízení odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst. Učiní tak v případě, že se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek. Ředitel školy však musí při změně svého rozhodnutí respektovat dosažené pořadí uchazečů.